Missie, visie en waarden

Missie:

OBS Pierre Bayle en obs de Vier Leeuwen richten zich met haar onderwijs erop dat de leerlingen opgroeien tot onafhankelijke, zelfverantwoordelijke zelfbepalende (wereld)burgers die zonder vrees en toekomstgericht de maatschappij tegemoet treden, waarbij ze, betrokken op de ander en hun leefomgeving, eruit halen wat erin zit.

Visie:

OBS Pierre Bayle en obs de Vier Leeuwen werken vanuit de volgende principes:

Zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.

Wij bieden een veilige, uitnodigende en uitdagende leeromgeving waarbij plezier in leren centraal staat. We stimuleren en waarderen diversiteit.

Wij leggen de lat hoog voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel), streven gezamenlijk naar hoge kwaliteit

Waarden

Wij onderschrijven de volgende waarden van Stichting BOOR waaronder onze school valt:

  • Maximale talentontplooiing

  • Actieve pluriformiteit

  • Nieuwsgierigheid, betrokkenheid en toekomstgericht

  • Naleving van de kinderrechten

  • Sterke binding met de samenleving